Liên kết website

Một số kết quả trong công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở Gia Lai

01/01/2009

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật đến các tầng lớp nhân dân; nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân, phục vụ nhu cầu công tác nghiên cứu, tìm hiểu của người đọc, công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn được lãnh đạo các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Về thể chế, ngày 06/4/2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức chi cho tủ sách pháp luật cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức chi xây dựng, quản lý cho mỗi tử sách pháp luật cấp xã trên địa bàn tỉnh là 2.000.000 đồng/năm (hai triệu đồng trên năm), Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn công tác xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật cấp xã.

Trong công tác chỉ đạo chuyên môn, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt, giới thiệu, tuyên truyền về tủ sách pháp luật đến các tầng lớp nhân dân. Sở Tư pháp thường xuyên chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố mua bổ sung danh mục sách, tài liệu pháp luật cần thiết cho tủ sách pháp luật; chỉ đạo Phòng Tư pháp đôn đốc, hướng dẫn cấp xã báo cáo công tác quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại địa phương. Sở Tư pháp biên soạn, phát hành tờ rơi, tờ gấp phổ biến pháp luật, sách pháp luật bỏ túi, dễ hiểu và thiết thực đối với đời sống nhân dân để cấp phát cho tủ sách pháp luật. Kinh phí được phân bổ kịp thời để phục vụ cho việc bổ sung tài liệu, tạo cơ sở vật chất cho tủ sách pháp luật.

Kết quả thực hiện, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 222TSPL/222 xã, phường, thị trấn; 283 tủ sách pháp luật trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Sách trang bị cho tủ sách bao gồm: Công báo, tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, sách bình luận, hướng dẫn nghiệp vụ, tờ thông tin của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật,… ở những tủ sách cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học bổ sung thêm các loại sách chuyên ngành khác.

Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã đặt tủ sách về vị trí thuận tiện để cán bộ và nhân dân có nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu pháp luật như: Bộ phận tiếp dân, phòng giải quyết các thủ tục hành chính. Một số địa phương đã xây dựng được nội quy hoạt động tủ sách pháp luật, nâng cấp các tủ sách.

Về công tác quản lý tủ sách. Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã lập sổ theo dõi số lượng người đọc, tham khảo, mượn sách, nghiên cứu. Hàng năm, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đều tiến hành rà soát các loại sách theo danh mục: Văn bản pháp luật còn hiệu lực, văn bản pháp luật hết hiệu lực, văn bản pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để thay thế, bổ sung cho phù hợp. Hàng tháng, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đã tiếp nhận tài liệu, sách, bản tin, băng đĩa do Sở Tư pháp cung cấp để cấp phát cho trưởng thôn, làng, tổ dân phố có tài liệu nhằm tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật mới.

Hình thức khai thác tủ sách pháp luật, ngoài việc đọc tại chỗ, các tài liệu trong tủ sách còn được cho mượn về khi có nhu cầu cần tham khảo, nghiên cứu; mở sổ theo dõi việc tăng/giảm cũng như việc cho mượn tài liệu; việc sắp xếp, phân loại tài liệu trong tủ sách tương đối ngăn nắp, dễ tìm. Trong năm 2011, có 13.274 lượt người đến mượn đọc tại tủ sách pháp luật cấp xã; 10.930 lượt người đến mượn đọc tại tủ sách của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Qua theo dõi, một số lĩnh vực mà người dân quan tâm liên quan đến đất đai, nhà ở, hôn nhân - gia đình, khiếu nại - tố cáo.

Trần Đức Thú - Sở Tư pháp Gia Lai

Các tin đã đưa ngày: