Liên kết website

Sách trắng về quyền con người với chủ đề “Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam”

30/11/2018

Sách trắng về quyền con người với chủ đề “Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam”, do Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố đầu năm 2018. Cuốn sách gồm 4 chương, trong đó nêu rõ quan điểm, chính sách và luật pháp của Việt Nam về quyền con người, thành tựu của Việt Nam trong thực hiện quyền dân sự, chính trị, xã hội, văn hóa, quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, cũng như thách thức cần vượt qua và những ưu tiên cần thúc đẩy thực hiện ngày càng tốt hơn quyền con người ở Việt Nam.

Sách trắng về quyền con người với chủ đề “Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam”, do Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố đầu năm 2018. Cuốn sách gồm 4 chương, trong đó nêu rõ quan điểm, chính sách và luật pháp của Việt Nam về quyền con người, thành tựu của Việt Nam trong thực hiện quyền dân sự, chính trị, xã hội, văn hóa, quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, cũng như thách thức cần vượt qua và những ưu tiên cần thúc đẩy thực hiện ngày càng tốt hơn quyền con người ở Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: