Liên kết website

Thông tin liên hệ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

23/10/2018

I - Lãnh đạo Vụ:
1. Đồng chí Vụ trưởng Lê Vệ Quốc: 0462.739.461
2. Đồng chí Phó Vụ trưởng Phan Hồng Nguyên: 0462.739.462
3. Đồng chí Phó Vụ trưởng Ngô Quỳnh Hoa: 0462.739.465

II - Các phòng thuộc Vụ:
1. Phòng Quản lý công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật: 0462.739.468
2. Phòng Quản lý công tác  tiếp cận pháp luật và tổng hợp: 0462.739.469
3. Phòng Quản lý công tác hòa giải ở cơ sở:0462.739.471
III - Email: pbgdpl@moj.gov.vn
Các tin đã đưa ngày: