Chỉ thị về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở 04/07/2011

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó nhấn mạnh tăng cường giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phát huy những giá trị văn hóa lành mạnh, góp phần đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào vận động quần chúng khác đi vào chiều sâu, thiết thực, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao vị trí, vai trò, hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 27/6/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTP về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở.

Tăng cường phổ biến pháp luật cho học sinh phổ thông và người chưa thành niên thông qua tờ gấp pháp luật 27/06/2011

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-BTP ngày 17/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, với mục đích tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, đặc biệt tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh phổ thông và người chưa thành niên, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã xây dựng 07 tờ gấp phổ biến pháp luật.

Tăng cường phổ biến pháp luật cho học sinh phổ thông và người chưa thành niên thông qua tờ gấp pháp luật 27/06/2011

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-BTP ngày 17/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, với mục đích tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, đặc biệt tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh phổ thông và người chưa thành niên, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã xây dựng 07 tờ gấp phổ biến pháp luật.

Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008-2012 20/06/2011

Thực hiện Quyết định 270/QĐ-TTg ngày 27/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1762/QĐ-BTP ngày 23/6/2010 về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguồn nhân lực thực hiện công tác này.

Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008-2012 20/06/2011

Thực hiện Quyết định 270/QĐ-TTg ngày 27/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1762/QĐ-BTP ngày 23/6/2010 về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguồn nhân lực thực hiện công tác này.

Thẩm định dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 18/04/2011

Để hoàn chỉnh dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 trước khi trình Chính phủ, ngày 14/4/2011, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Luật trên.

Thẩm định dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 18/04/2011

Để hoàn chỉnh dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 trước khi trình Chính phủ, ngày 14/4/2011, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Luật trên.

Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 25/03/2011

Để hoàn chỉnh dự thảo Luật trước khi trình Chính phủ, được sự hỗ trợ của Dự án Phát triển Tư pháp (JUDGE) và sự tham gia của cơ sở, ngày 18 tháng 3 năm 2011 tại tỉnh Phú Yên, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Tham dự Hội thảo có đồng chí Lê Kim Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên; Lãnh đạo Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; Lãnh đạo Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắc Nông, Đắc Lăk; đại diện Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên; một số thành viên Tổ biên tập dự án Luật. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền – Phó Trưởng Ban soạn thảo dự án Luật chủ trì Hội thảo.

Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 25/03/2011

Để hoàn chỉnh dự thảo Luật trước khi trình Chính phủ, được sự hỗ trợ của Dự án Phát triển Tư pháp (JUDGE) và sự tham gia của cơ sở, ngày 18 tháng 3 năm 2011 tại tỉnh Phú Yên, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Tham dự Hội thảo có đồng chí Lê Kim Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên; Lãnh đạo Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; Lãnh đạo Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắc Nông, Đắc Lăk; đại diện Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên; một số thành viên Tổ biên tập dự án Luật. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền – Phó Trưởng Ban soạn thảo dự án Luật chủ trì Hội thảo.

Phiên họp lần thứ 19 của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ 04/03/2011

Ngày 04/3/2011, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng lần thứ 19 dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng.