Liên kết website

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018

26/02/2018

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2728/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, ngày 12/02/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018.

Theo đó, trong 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực hòa giải ở cơ sở năm 2018 là tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở phù hợp với thực tiễn tại địa phương; thực hiện các giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện từng địa bàn để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương; nhân rộng các mô hình hay, cách làm có hiệu quả; tăng cường các biện pháp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay trong hoạt động hòa tại cơ sở giữa các địa phương.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí, hỗ trợ các nguồn lực cần thiết cho công tác hòa giải ở cơ sở tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.
Các tin đã đưa ngày: