Liên kết website

Các đơn vị quân đội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

13/09/2020

Những năm qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) đã được các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đổi mới, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, thực hiện lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị trong quân đội.

Ngày 01/9/2020, Bộ Quốc phòng đã ban hành văn bản hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 (Công văn số 3284/BQP-PC(P3)). Theo đó chủ đề Ngày Pháp luật năm 2020 là “Nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được Bộ Quốc phòng tổ chức thường xuyên, liên tục, trong đó tập trung trong 02 tháng (01/10-30/11/2020) và tuần cao điểm từ 05 – 11/11/2020 với nội dung như phổ biến, giáo dục sâu rộng nội dung quy định trong các văn bản pháp luật, chú trọng các văn bản liên quan trực tiếp đến quân sự, quốc phòng; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư đồng thời giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật, kỷ luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật, kỷ luật; Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật và nội dung, biên pháp tăng cường kỷ luật, nhất là những vụ việc vi phạm nghiêm trọng… luật với nhiều hình thức như:Tổ chức hoạt động trọng tâm làm điểm PBGDPL bằng hình thức “Sân khấu hóa”, tăng cường các hoạt động PBGDPL trên các phương tiện thông tin , mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng để bình luận, đối thoại chính sách, định hướng dư luận.

Bên cạnh đó, việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 trong quân đội còn là dịp tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cong tác xây dựng, thi hành và bảo về pháp luật, kỷ luật. Trên cơ sở hướng dẫn các đơn vị quân đội tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam phải bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: