Liên kết website

Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 của Bộ Tư pháp

25/09/2020

Ngày 25/9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký Quyết định số 1986/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư pháp.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào một số nội dung hoạt động, như triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện; tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử. Tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”; tổ chức Hội thảo cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật: giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”; tổ chức Toạ đàm “Sự cần thiết, mô hình và giải pháp xây dựng hệ sinh thái PBGDPL trên thiết bị di động tại Việt Nam”.

Tổ chức Hội thảo công bố kết quả rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ để thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương tổ chức Hội thảo về các mô hình, cách thức triển khai PBGDPL có hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương. Phối hợp tổ chức Chương trình “Sức nước ngàn năm” số chuyên đề hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; biên soạn, in ấn, phát hành Tải liệu giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Chương trình tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”. 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể cơ quan Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch hoặc lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị để bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phù hợp…
Nguồn: baophapluat.vn
Các tin đã đưa ngày: