Liên kết website

Một số điểm mới của Nghị định 115/2020/NĐ-CP trong việc tuyển dụng viên chức

25/09/2020

Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày 29/9/2020.

Theo đó, Nghị định đã quy định việc phân loại viên chức theo 2 cách: Phân loại theo chức trách, nhiệm vụ gồm: Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý; Viên chức không giữ chức vụ quản lý là người chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập. Phân loại theo trình độ đào tạo viên chức: viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ; Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo đại học; Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng; Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp.

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thành lập theo quy định của pháp luật. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu được thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự nghiệp thuộc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được áp dụng các quy định tại Nghị định này để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp.

Trước đây không có quy định căn cứ đối với việc tuyển dụng viên chức, nhưng hiện nay theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP đã có những quy định cụ thể căn cứ tuyển dụng viên chức, theo đó: Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời Nghị định 115/2020/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về nội dung kế hoạch tuyển dụng gồm:
- Số lượng người làm việc được giao và số lượng người làm việc chưa sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức;
- Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí việc làm;
- Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm;
- Hình thức nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển…

Tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP cũng đã quy định rõ hơn về điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức, cụ thể như:
- Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo.
- Bổ sung quy định người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

Đối với hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển, Nghị định 115/2020/NĐ-CP về cơ bản vẫn tiếp tục kế thừa các quy định của Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Riêng nội dung liên quan đến xét tuyển viên chức, Nghị định 115/2020/NĐ-CP cũng cơ bản kế thừa quy định của Nghị định 161/2018/NĐ-CP, tuy nhiên bổ sung hình thức xét tuyển thi viết, bên cạnh việc thi phỏng vấn và thực hành.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: