Liên kết website

Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

02/11/2020

Để việc triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg được kịp thời, nghiêm túc, có chất lượng, ngày 30/10/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 4036/BTP-PBGDPL về việc triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW.

Theo đó, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương triển khai một số công việc sau đây:

1. Trên cơ sở bám sát nội dung Quyết định số 1521/QĐ-TTg, chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, chất lượng, đúng tiến độ.

2. Nội dung hướng dẫn, triển khai của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương cần tập trung vào những định hướng mới, nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg; đồng thời có giải pháp để thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương.

3. Đề nghị các Bộ: Công an, Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẩn trương tham mưu xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Đề án được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.
4. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg và gửi Bộ Tư pháp (trong Báo cáo công tác tư pháp) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại: 024.6273.9480) để phối hợp tháo gỡ kịp thời./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: