Liên kết website

Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp

23/02/2021

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ký ban hành Quyết định số 148/QĐ-BTP về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp trên cơ sở phân cấp hợp lý, rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao cho Bộ Tư pháp theo nội dung Nghị quyết số 99/NQ-CP, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp trên cơ sở thực hiện phân cấp hợp lý, rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ Tư pháp với UBND các cấp trong lĩnh vực tư pháp. Nghiên cứu hoàn thiện các quy định về phân cấp giữa Trung ương và địa phương, hướng tới và có lộ trình giảm dần việc thực hiện các nhiệm vụ mang tính sự vụ ở cấp Bộ, cấp tỉnh để tập trung thực hiện chức năng quản lý vĩ mô.

Theo đó, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Kế hoạch là: Quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 99/NQ-CP. Kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về phân cấp quản lý nhà nước trong 10 ngành, lĩnh vực nêu tại Nghị quyết số 99/NQ-CP. Rà soát, đánh giá các quy định về phân cấp quản lý giữa Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương để đề xuất sửa đổi, bổ sung các VBQPPL có liên quan, trong đó xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian trình đối với từng văn bản. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bố trí phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định của Bộ Tư pháp phân cấp về quản lý tài chính, tài sản, đầu tư và thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ. Xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật đối với dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực tại Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, hoạt động quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nội dung đã thực hiện phân cấp quản lý nhà nước ngành Tư pháp.
Nguồn: baophapluat.vn
Các tin đã đưa ngày: