Liên kết website

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

05/03/2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật).

Để hoàn thiện dự thảo Quyết định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định, dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ điều kiện cụ thể địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm, tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Quyết định trên địa bàn và tổng hợp ý kiến trong văn bản góp ý của Ủy ban nhân dân.

Riêng đối với các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Bình Thuận, Lâm Đồng, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang và Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Tư pháp lựa chọn tối thiểu 03 Ủy ban nhân dân cấp huyện và 05 Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn để tổ chức lấy ý kiến dự thảo Quyết định bằng hình thức phù hợp; tổng hợp ý kiến góp ý và gửi về Bộ Tư pháp (kèm theo bản sao văn bản góp ý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã).

Toàn văn 02 dự thảo và các tài liệu có liên quan đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: http://moj.gov.vn, mục lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật), đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật (tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn).

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; email: nttam1@moj.gov.vn/sđt: 024.62739469) trước ngày 25/3/2021 để kịp thời tổng hợp, hoàn thiện dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: