Liên kết website

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021

11/03/2021

Ngày 10/3/2021, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 347/QĐ-HĐPH ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trung ương năm 2021.

Năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương thực hiện 04 nhóm nhiệm vụ gồm: (i) Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung; tổ chức các phiên họp của Hội đồng theo Quy chế hoạt động; (ii) Tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo chức năng của Hội đồng; (iii) Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; và (iv) Tổ chức 04 Đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2021 tại một số bộ, ngành, địa phương. Trong đó, Hội đồng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: sửa đổi, bổ sung các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Hội đồng (Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng); tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ); đổi mới tổ chức và hoạt động của đơn vị tham mưu, thực hiện quản lý Nhà nước về PBGDPL thuộc Bộ Tư pháp theo hướng độc lập, chuyên trách, hoạt động linh hoạt, hiệu quả; hướng dẫn chỉ đạo điểm về công tác PBGDPL tại một số bộ, ngành, địa phương, trọng tâm là những mô hình hay, cách làm hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin, định hướng chuyển đổi số trong công tác PBGDPL…

Bên cạnh đó, theo Kế hoạch, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng để triển khai công tác PBGDPL trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao, đồng thời phân công thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư ban hành kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2021./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: