Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.">
Liên kết website

Hãng hàng không kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung vì mục đích thương mại, trong suốt quá trình khai thác phải đảm bảo tối thiểu là 02 tàu bay

03/06/2013

Đây là quy định tại Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

 

Ngoài ra, tuổi của tàu bay thực hiện vận chuyển hành khách mà đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam là không quá 10 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu; 25 năm đối với tàu bay trực thăng tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê. Đối với tàu bay vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại thì không quá 15 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu theo hợp đồng mua, thuê mua và không quá 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê.

Vốn tối thiểu để thành lập hãng hàng không và duy trì kinh doanh vận chuyển hàng không được quy định theo số lượng tàu bay đưa vào khai thác. Cụ thể: Khai thác đến 10 tàu bay: 700 tỷ đồng Việt Nam nếu có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế và 300 tỷ đồng Việt Nam nếu chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa; Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 1.000 tỷ đồng Việt Nam nếu có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế và 600 tỷ đồng Việt Nam nếu chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa; Khai thác trên 30 tàu bay: 1.300 tỷ đồng Việt Nam nếu có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế và 700 tỷ Đồng Việt Nam nếu chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa. Vốn tối thiểu để thành lập hãng hàng không kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại: 100 tỷ đồng Việt Nam.

Người đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại phải gửi một (01) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Hàng không Việt Nam. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo kết quả thẩm định lên Bộ Giao thông vận tải. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thẩm định lại và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ trình của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho người đề nghị cấp Giấy phép biết để hoàn thiện thủ tục cấp Giấy phép. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày nhận được thông báo về việc chấp thuận cấp Giấy phép, người đề nghị cấp Giấy phép nộp bổ sung một (01) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Hàng không Việt Nam. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ này, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện cấp phép theo quy định và báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại, hãng hàng không phải đăng trên một trong các tờ báo viết Trung ương hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp các nội dung của Giấy phép.

Nghị định cũng quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại.

Hãng hàng không phải xây dựng thương hiệu riêng của hãng, bao gồm: Tên thương mại, nhãn hiệu. Tên thương mại hoặc nhãn hiệu của hãng hàng không phải được thể hiện trên biển hiệu, bên ngoài tàu bay sử dụng trong kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại của hãng. Hãng hàng không không được sử dụng thương hiệu mà hãng hàng không khác từng sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày thương hiệu từng sử dụng đó bị chấm dứt sử dụng.

Hãng hàng không không được phép thực hiện nhượng quyền kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại tại Việt Nam cho hãng hàng không khác.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2013 và thay thế Nghị định số 76/2007/NĐ-CP ngày 09/5/2007 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung. Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, hãng hàng không đang kinh doanh vận chuyển hàng không, doanh nghiệp đang kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại phải đáp ứng điều kiện về đội tàu bay, vốn pháp định quy định tại Nghị định này.

Các tin đã đưa ngày: