Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT về ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử nhằm hình thành hệ thống sản phẩm chuyên ngành công nghiệp phần mềm và công nghiệp phần cứng, điện tử phục vụ cho việc đăng ký kinh doanh; hoạt động đầu tư; áp dụng các chính sách thuế; chính sách ưu đãi; quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt động liên quan tới sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử...">
Liên kết website

Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

03/06/2013

Ngày 08/04/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT về ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử nhằm hình thành hệ thống sản phẩm chuyên ngành công nghiệp phần mềm và công nghiệp phần cứng, điện tử phục vụ cho việc đăng ký kinh doanh; hoạt động đầu tư; áp dụng các chính sách thuế; chính sách ưu đãi; quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt động liên quan tới sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử...

 

Theo Danh mục này, sản phẩm phần mềm gồm 05 nhóm, cụ thể: Nhóm phần mềm hệ thống (hệ điều hành, phần mềm mạng, phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu...); nhóm phần mềm ứng dụng (phần mềm ứng dụng cơ bản như xử lý văn bản, bảng tính, đồ họa, phần mềm ứng dụng đa ngành, chuyên ngành và cho cá nhân, gia đình); nhóm phần mềm công cụ; nhóm phần mềm tiện ích và các nhóm khác.

Theo Danh mục này, sản phẩm phần mềm gồm 05 nhóm, cụ thể: Nhóm phần mềm hệ thống (hệ điều hành, phần mềm mạng, phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu...); nhóm phần mềm ứng dụng (phần mềm ứng dụng cơ bản như xử lý văn bản, bảng tính, đồ họa, phần mềm ứng dụng đa ngành, chuyên ngành và cho cá nhân, gia đình); nhóm phần mềm công cụ; nhóm phần mềm tiện ích và các nhóm khác.

Sản phẩm phần cứng gồm 04 nhóm, bao gồm: Nhóm sản phẩm máy tính, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi; nhóm máy in, máy photocopy, fax và các loại máy khác; nhóm các thiết bị hiển thị dữ liệu, bộ lưu trữ và nhóm các thiết bị nhập dữ liệu...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/05/2013.

Các tin đã đưa ngày: