Thông tư hướng dẫn nội dung chi và mức chi đối với 4 Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo (CTMTQG GD&ĐT) như sau:">
Liên kết website

Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015

04/06/2013

Thông tư hướng dẫn nội dung chi và mức chi đối với 4 Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo (CTMTQG GD&ĐT) như sau:

Dự án 1: Hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học, gồm: Chi trang bị thiết bị dạy học tối thiểu, trang bị thiết bị phần mềm trò chơi làm quen với vi tính, đồ chơi ngoài trời, mua sắm bổ sung sách giáo khoa cho các trường tiểu học, trung học cơ sở tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Chi điều tra, thống kê số người mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi 15-55; Chi thắp sáng đối với lớp học phổ cập ban đêm, chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập; Chi phụ cấp cho người làm công tác xóa mù, phổ cập; Chi bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên dạy các lớp phổ cập tiểu học, trung học cơ sở; Chi trả thù lao đối với giáo viên dạy lớp xóa mù, chống tái mù chữ, lớp phổ cập...

Dự án 2: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, gồm: Chi xây dựng chương trình và biên soạn các sách giáo khoa tương ứng đối với chương trình ngoại ngữ 10 năm bắt đầu từ lớp 3 cho đến hết lớp 12; xây dựng chương trình dạy và học bằng ngoại ngữ cho một số môn như Toán và một số môn phù hợp ở các trường trung học phổ thông; Chi xây dựng các chương trình ngoại ngữ tăng cường và biên soạn các giáo trình tương ứng cho trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học; Xây dựng và tuyển chọn phần mềm dạy - học ngoại ngữ; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao trình độ giáo viên ngoại ngữ hiện có

Dự án 3: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; Hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm, gồm: Chi hỗ trợ xây dựng bổ sung phòng học, phòng học bộ môn, phòng thư viện, nhà tập đa năng, phòng ở nội trú cho học sinh, nhà ăn, phòng làm việc của cán bộ quản lý và giáo viên cho trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT); Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng mới trường PTDTNT cấp huyện, cấp tỉnh tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Phước, Bình Thuận, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau; Chi biên soạn tài liệu phục vụ cho hoạt động giáo dục của trường PTDTNT; Chi hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, xây dựng các hạng mục công trình (một số điểm trường tiểu học ở các thôn bản có học sinh dân tộc rất ít người tại 06 tỉnh là Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Kon Tum)…

Dự án 4: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình: Đối với hoạt động của Ban quản lý CTMTQG GD&ĐT tại trung ương: Chi thuê chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng chỉ số, hệ thống giám sát, đánh giá Chương trình; Chi kiểm tra, giám sát, tổ chức Hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Chương trình; Chi xây dựng báo cáo, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm của Chương trình... Đối với hoạt động của cơ quan thực hiện CTMTQG GD&ĐT ở địa phương: Tổ chức tập huấn phổ biến chỉ số, hệ thống giám sát, đánh giá Chương trình cho cán bộ quản lý cấp huyện, xã, các đơn vị thực hiện tại địa phương và chi công tác phí cho cán bộ được cử đi tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng do Ban Quản lý CTMTQG GD&ĐT tại Trung ương tổ chức...

Các cơ quan, đơn vị được phân bổ và giao kinh phí thực hiện CTMTQG GD&ĐT chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán theo chế độ quy định.

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 31/7), hàng năm (trước ngày 28/2), các đơn vị trực tiếp sử dụng và thụ hưởng kinh phí CTMTQG GD&ĐT của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện CTMTQG GD&ĐT (kinh phí, chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn) cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện CTMTQG GD&ĐT của các đơn vị trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo UBND phê duyệt để báo cáo và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Các Bộ, cơ quan trung ương có sử dụng ngân sách CTMTQG GD&ĐT, có trách nhiệm báo cáo định kỳ 06 tháng, hàng năm tình hình và kết quả thực hiện CTMTQG GD&ĐT gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2013. Đối với khối lượng công việc đã triển khai thực hiện từ ngày 05/9/2012 đến trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương căn cứ quy định tại Thông tư này và chứng từ chi tiêu thực tế, hợp lệ để quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Các tin đã đưa ngày: