Liên kết website

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Hội đồng PHPBGDPL huyện Bình Liêu và thành phố Cẩm Phả

09/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 20/01/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, ngày 06,07/10/2020 Đoàn kiểm tra của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh gồm các thành viên: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại Hội đồng PHPBGDPL huyện Bình Liêu và thành phố Cẩm Phả

Nội dung kiểm tra: Việc thực hiện quy định của Luật PBGDPL; việc củng cố, kiện toàn Hội đồng và đội ngũ làm công tác PBGDPL; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật; công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù; PBGDPL trong trường học; việc bảo đảm kinh phí…Qua kiểm tra cho thấy: Hội đồng PHPBGDPL huyện Bình Liêu và thành phố Cẩm Phả đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; bám sát các định hướng về công tác PBGDPL của Tỉnh. Năm 2019, 2020 Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Bình Liêu và thành phố Cẩm Phả đều ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng và Kế hoạch công tác PBGDPL; ban hành Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội thông qua; triển khai chuẩn tiếp cận pháp luật ở xã, phường; chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của Tủ sách pháp luật...Ban hành kế hoạch hoặc công văn hướng dẫn tự kiểm tra hoặc lồng ghép kiểm tra công tác PBGDPL trong kiểm tra công tác tư pháp tại địa phương. Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Bình Liêu và thành phố Cẩm Phả đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai công tác PBGDPL dưới nhiều hình thức phù hợp với thực tế địa phương như: Tổ chức Hội nghị trực tuyến với điểm cầu của Tỉnh; tổ chức hội nghị phổ biến trực tiếp; trên Trang thông tin điện tử; thi tìm hiểu pháp luật; tư vấn pháp luật; qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở...
Tại buổi làm việc đồng chí Huỳnh Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác PBGDPL và Kế hoạch số 427-KH/TU ngày 20/7/2020 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”. Chú trọng nâng cao kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, quy định, chính sách có liên quan trực tiếp tới đời sống của người dân và tình hình thực tế tại địa phương, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến phù hợp với với từng nhóm đối tượng, đặc biệt các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL năm 2012./.
Vũ Văn Minh
Các tin đã đưa ngày: