Liên kết website

Đồng Tháp: Huyện Lai Vung nâng cao công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện

13/01/2021

Thời gian qua, công tác xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) trên địa bàn huyện Lai Vung đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật hành chính, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa phương, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức…

Tuy nhiên hiện nay tình trạng vi phạm hành chính ngày một phức tạp, ý thức chấp hành quy định pháp luật có chiều hướng giảm đồng thời quy định pháp luật có sự thay đổi nhanh chóng do đó lĩnh vực quản lý nhà nước này đòi hỏi cần phải được nâng cao và thực hiện một cách chính xác hiệu quả. Năm qua trên địa bàn huyện, các hành vi vi phạm hành chính tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực như: vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, môi trường; lấn, chiếm đất, xây dựng công trình trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; vận chuyển hàng hóa nhập lậu, vi phạm hành chính lĩnh vực  y tế; tệ nạn xã hội; an ninh trật tự, quốc phòng cơ yếu… 
Năm 2020, tổng số vụ vi phạm 1.391 (năm 2019 là 2.074 vụ) giảm 683 vụ (tỷ lệ 32,9%); tổng số đối tượng bị xử phạt là 2.024 đối tượng (cá nhân); tổng số tiền phạt thu được là 3.053.335.000 đồng và tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu là 113.966.000 đồng. Nhìn chung, các vụ việc vi phạm hành chính xảy ra cơ bản đã được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Đa số đối tượng vi phạm đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình, có ý thức chấp hành nghiêm các quyết định XPVPHC. Tỷ lệ chấp hành các quyết định xử phạt trong năm 2020 tương đối cao (khoảng 89,3%). Đối với các quyết định chưa thi hành, nguyên nhân chủ yếu là các đối tượng không có nơi cư trú ổn định, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, không có khả năng nộp phạt.

Việc cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt VPHC gặp khó khăn vì một số đối tượng chây ì, không có nơi ở ổn định, là người nghèo, không có nghề nghiệp và thu nhập, tài sản của các đối tượng vi phạm cũng không có giá trị để kê biên; việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm còn hạn chế. 

Do đó từ năm 2019 xác định nhiệm vụ quản lý nhà nước này cần được quan tâm thực hiện, Phòng Tư pháp Lai Vung đã tham mưu trình UBND huyện nhiều kế hoạch, chương trình, hội nghị thực hiện mặt công tác này góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện như: tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân tổ chức. Năm 2020, Phòng Tư pháp phối hợp Phòng quản lý XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật – Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính; phối hợp Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền về các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự; các nội dung tuyên truyền về phòng chống tác hại của ma túy; các quy định của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Cấp phát miễn phí 43.000 tờ bướm, tờ rơi và 300 quyển sổ tay Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu tổ chức nhiều Hội nghị chuyên đề liên quan đến mặt công tác này như tổ chức Hội nghị chuyên đề thực hiện hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Hội nghị chuyên đề về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện. Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng được phối hợp thực hiện, năm 2020 phối hợp Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội đối với Ủy ban nhân dân xã và Trưởng Công an một số đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện.

Để nâng cao hiệu quả công tác XLVPHC trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo, UBND huyện lãnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác thi hành pháp luật về XLVPHC; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật XLVPHC và các văn bản pháp luật có liên quan bằng các hình thức, biện pháp thích hợp để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về XLVPHC trong cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ XLVPHC cho các cá nhân có thẩm quyền XLVPHC, hạn chế các sai phạm về trình tự thủ tục và nội dung khi ban hành các quyết định xử phạt  VPHC. Đồng thời, sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường hơn nữa việc đầu tư các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ cho công tác thi hành pháp luật về XLVPHC. Đặc biệt là đầu tư công nghệ thông tin trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý người vi phạm cũng như công tác quản lý nhà nước trong thi hành pháp luật về XLVPHC; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi  VPHC bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo luật định; quan tâm việc thi hành các quyết định xử phạt  VPHC nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

Đối với công tác TDTHPL nhìn chung cơ bản đã đáp ứng yêu cầu theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND  huyện ban hành kế hoạch TDTHPL năm 2020 đồng thời tăng cường việc theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trên một số lĩnh vực trọng tâm và các lĩnh vực có nhiều hạn chế, vướng mắc trong quá trình thi hành; nhằm chỉ đạo chấn chỉnh những sai sót, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh quy định pháp luật cho phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, tạo môi trường xã hội an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Năm 2020, đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2020 về TDTHPL năm 2020, lĩnh vực trọng tâm được xác định là tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường với phạm vi theo dõi việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải. Về kết quả thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-PTNMT ngày 14/02/2020 về việc kiểm tra đột xuất lĩnh vực bảo vệ môi trường giải quyết các trường hợp đơn thư, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện Lai Vung, nhằm xem xét việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tác động đến môi trường, đồng thời thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của đơn vị về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải đối với nhiệm vụ được giao. Trong năm 2020 qua công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất theo đơn thư phản ánh của công dân về tình hình môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp làm việc đối với 21 tổ chức/cá nhân trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi trường trên địa bàn các xã, thị trấn. Qua đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các tổ chức/cá nhân chấp hành đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải. Ngoài ra, qua công tác phối hợp Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020 về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn huyện, Đoàn Thanh tra đã tham mưu Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Lương thực P.Đ về hành vi: Không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại, với tổng số tiền phạt là 15.000.000 đồng.

Có thể khẳng định, những kết quả tích cực trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý VPHC và TDTHPL đã góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và công bằng xã hội và nâng cao được vai trò vị thế của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Vì thế, tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, nâng cao hiệu quả xử lý VPHC trên các lĩnh vực càng sẽ được UBND huyện Lai Vung tiếp tục phát huy thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.
Nguyễn Thanh Xuân – Phòng Tư pháp huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Các tin đã đưa ngày: