Liên kết website

Bình Định: Triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

18/02/2021

Ngày 27/01/2021, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 359/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo Kế hoạch, trong năm 2021, các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện 08 nhóm nhiệm vụ: Tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, thực hiện sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công tác PBGDPL; Tham mưu kiện toàn, thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp; Công tác hòa giải ở cơ sở; Công tác đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Tăng cường huy động sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, tổ chức hành nghề về pháp luật, cá nhân, tổ chức khác và sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác này.
UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bám sát nhiệm vụ được giao trong Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở, Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 619/QĐ-TTg), các Nghị quyết của Quốc hội; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PBGDPL; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, cấp huyện, cơ quan 4 thường trực Hội đồng, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự phối hợp, kết nối, lồng ghép các hoạt động PBGDPL. Các hoạt động PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải Phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, hướng về cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích thực hiện có chất lượng, hiệu quả Quyết định số 5180/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐTTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở và các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021,... Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, đảng viên nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và học tập pháp luật./.
Mỹ Cẩm
Các tin đã đưa ngày: