Liên kết website

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định: Định hướng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

18/02/2021

Ngày 02/02/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Bình Định ban hành Văn bản số 110/HĐPH về việc định hướng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các cơ quan Thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Trung ương và của tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân để nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong năm 2021.

Về nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 47/2019/QH14), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,... làm cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật để qua đó, thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình, tự mình đi bầu cử; chọn những người có đức, có tài xứng đáng đại diện cho Nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo đảm sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân vào cuộc bầu cử; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong quá trình bầu cử; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử;…. Chú trọng giới thiệu những điểm mới quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về hình thức: Triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử với các hình thức sáng tạo, phong phú, phù hợp với điều kiện, địa bàn cụ thể. Có thể tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, trên các Cổng/ Trang thông tin điện tử. Tại nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử có thể tuyên truyền trực quan thông qua các khẩu hiệu, tờ gấp, hỏi đáp phổ thông; tăng cường các bài viết về hoạt động bầu cử trên chuyên trang, chuyên mục pháp luật của báo, đài; thông qua tìm hiểu, khai thác tủ sách pháp luật và các hình thức phù hợp khác,…

  Bên cạnh đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Định cũng đề nghị đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh khai thác các văn bản pháp luật và văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định (địa chỉ: http://pbgdpl.binhdinh.gov.vn) để thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân./.
Mỹ Cẩm
Các tin đã đưa ngày: