Liên kết website

Ngành Tư pháp địa phương: Nỗ lực tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19

27/05/2021

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp, bằng nhiều hình thức ngành Tư pháp các địa phương đã có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu, thực hiện tuyên truyền về phòng chống cũng như nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, Sở Tư pháp Bắc Giang đã có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng, đấu giá, luật sư trên địa bàn tỉnh- là những đơn vị thường xuyên phải tiếp tục giải quyết công việc cho người dân, nêu rõ thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trong hoạt động bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng, đấu giá, luật sư trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản nêu trên đến toàn bộ nhân viên, người lao động của tổ chức mình. Người đứng đầu các tổ chức hành nghề công chứng, đấu giá, luật sư trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Những nội dung công việc nào có thể thực hiện được qua hình thức gián tiếp (điện thoại, bưu chính, internet…) thì sử dụng hình thức thực hiện thông qua các phương tiện đó.
Sở Tư pháp yêu cầu tổ chức hành nghề thực hiện việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp; bố trí đầy đủ phương tiện phòng, chống dịch theo quy định và khuyến cáo của cơ quan y tế; xây dựng các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch, có biện pháp phù hợp đảm bảo phòng, chống dịch tại trụ sở tổ chức.

Ngoài ra, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn, Sở Tư pháp Bắc Giang cũng đã tổng hợp một số quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phát hành đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh.
 
Còn tại Hà Nội, Sở Tư pháp đã công bố công khai danh sách địa chỉ, số điện thoại của 40 bưu cục tiếp nhận hồ sơ Lý lịch tư pháp để người dân thuận tiện trong giao dịch; Trước đó, tại văn bản của UBND TP UBND đã giao Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, khuyến khích và hướng dẫn người dân cân nhắc thời điểm để yêu cầu giải quyết các TTHC, ưu tiên lựa chọn việc thực hiện các TTHC trên môi trường mạng, thông qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố hoặc thực hiện TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích của thành phố. Khi dịch bệnh có dấu hiệu phức tạp, trước đó Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố các mức phạt hành chính khi vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền về dịch bệnh truyền nhiễm trên hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi, tờ gấp, trên mạng xã hội; trên trang thông tin tuyên truyền của Hội đồng giáo dục phổ biến pháp luật thành phố…

Tại Vĩnh Phúc, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho gần 300 đại biểu gồm: thành viên Ban chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19 tỉnh; đại diện các Ban Đảng của Tỉnh ủy; đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; đại diện các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện UBND các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Trưởng, Phó các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. Sở Tư pháp cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ tư pháp trong giai đoạn triển khai các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó giao trách nhiệm cho từng đơn vị thuộc Sở trong tham mưu đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu hướng dẫn thực hiện các biện pháp cứng rắn, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  Đẩy mạnh việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các thủ tục mức độ 3 và 4. …

Tại Hà Nam, phục vụ công tác bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh, Sở Tư pháp đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về bầu cử trên Chuyên trang Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và Trang Thông tin điện tử của Sở. Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 51 buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định về bầu cử. Đối trường hợp tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà, cách ly tập trung và ở những địa bàn bị phong toả, Sở cũng có nhiều hình thức tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, nhân dân hiểu về các quy định pháp luật về bầu cử và phòng chống dịch bệnh…
Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam điện tử 
Các tin đã đưa ngày: