Liên kết website

Long An đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

15/09/2021

Trong năm 2021, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Long An đã tập trung tuyên truyền nhiều nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng như thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN); ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về PCTN.

Toàn tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tuyên truyền, tập huấn kiến thức pháp luật về PCTN, lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về PCTN trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật. Các sở, ngành, địa phương đã tuyên truyền những văn bản liên quan đến Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình thực hiện pháp luật về PCTN, trọng tâm là các quy định mới về hành vi tham nhũng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng cũng được đẩy mạnh tuyên truyền như kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, các hình thức xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN.

Thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN năm 2021, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đặc biệt huy động sự tham gia của đội ngũ tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức, cá nhân tình nguyện, nhóm tự giác,... gắn với cao điểm nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế PCTN 09/12 với hình thức phù hợp;… Mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu đến hết năm 2021, địa phương có 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính; 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 100% người lao động tại tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được TTPBGDPL về PCTN;  100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN; 100% cán bộ, công chức, viên chức được TTPBGDPL về PCTN dưới các hình thức; từ 70-85% người dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN;.../.
Phan Đức Bộ
Các tin đã đưa ngày: