Liên kết website

Bắc Giang: Tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

27/01/2023

UBND tỉnh Bắc Giang mới đây đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN, trọng tâm là: Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/NĐ-CP; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 53-KL/TU ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/TU ngày 04/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh công tác PCTN, lãng phí.

Các nội dung tuyên truyền theo hình thức truyền thống (báo, đài, trang thông tin điện tử, tổ chức hội nghị...), kết hợp với một số hình thức tuyên truyền khác cho phù hợp; khuyến khích việc sáng tạo trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tác dụng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL về PCTN trong hoạt động chuyên môn. Đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và chương trình bồi dưỡng kiến thức cho CBCCVC trên địa bàn tỉnh.

Định kỳ hàng quý, định hướng nội dung, hình thức PBGDPL, trong đó chú trọng đến việc đưa nội dung tuyên truyền pháp luật về PCTN để hướng dẫn các ngành ủy viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố thực hiện công tác PBGDPL về PCTN.

Thông qua Kế hoạch nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về PCTN của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong CBCCVC và Nhân dân.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam
Các tin đã đưa ngày: