Liên kết website

Khánh Hòa: Triển khai công tác phòng, chống tội phạm

16/03/2023

Ngày 09/3/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 2155/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, trong năm 2023 tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm, bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố. Nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%. Ngoài ra, các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu tỷ lệ chuyển hóa thành công đạt từ 60% trở lên; 85% các địa bàn đã chuyển hóa thành công không tái phức tạp trở lại…
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác công tác phòng, chống tội phạm; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, sự chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng các cấp, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập của người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, thực hiện hiệu quả các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng/trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, người lao động, học sinh, sinh viên…ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hải đảo.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tăng cường quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý hoạt động của người nước ngoài, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác phát hiện, điều tra các vụ án tham nhũng; duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình kết hợp lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai để răn đe tội phạm; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm; phối hợp với cơ quan báo chí của tỉnh đổi mới, nâng cao chất lượng tin, bài viết phòng, chống tội phạm nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, lan tỏa đậm nét hơn nữa những hình ảnh, hoạt động, thành tích, chiến công của các lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng ngừa nghiệp vụ của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm thuộc lực lượng Công an, Quân đội, Hải quan…làm nền tảng, cốt lõi trong việc tấn công, trấn áp tội phạm; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính, đặc biệt công tác quản lý, giáo dục đối tượng có nguy cơ phạm tội hoặc tái phạm tội.
Đặc biệt, Sở Tư pháp được giao phối hợp với cơ quan liên quan tham gia nghiên cứu, góp ý, xây dựng, góp phần hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; trọng tâm là hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các luật đã được Quốc hội thông qua, không tạo khoảng trống pháp lý gây khó khăn cho công tác phòng, chống tội phạm…
UBND tỉnh đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Hải quan tỉnh; yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm để xây dựng, quán triệt và tổ chức triển khai công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 thiết thực, cụ thể và hiệu quả. UBND tỉnh giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 trên địa bàn tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP, UBND tỉnh theo quy định. 
Hải Dương
Các tin đã đưa ngày: