Liên kết website

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024

17/01/2024

Ngày 16/01/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024. Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 57 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị và công chức Sở Tư pháp.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng năm 2023. Trong năm 2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã bám sát định hướng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, tham mưu, tư vấn cho UBND, Chủ tịch UBND lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL; tăng cường ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định những nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã xác định được tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL là "Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa bàn vùng sâu, vùng xa có nơi còn hạn chế"; tư vấn cho UBND tỉnh ban hành và trình Tỉnh ủy ban hành kế hoạch khắc phục, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Hội đồng phối hợp tỉnh đã kịp thời kiện toàn danh sách thành viên Hội đồng khi có sự thay đổi; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Hội đồng; thành viên Hội đồng phát huy được vai trò, trách nhiệm trong tư vấn, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác PBGDPL; các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chấp hành tốt chế độ báo cáo theo quy định. Hoạt động PBGDPL đã được đổi mới, tăng cường PBGDPL cho người dân ở cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là UBND cấp xã đã tích cực xây dựng, nhân rộng mô hình PBGDPL hoạt động hiệu quả tại cơ sở.
Thành viên Hội đồng đã tích cực tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan thực hiện PBGDPL đối với lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành; một số đơn vị đã có nhiều đổi mới về hình thức, tăng cường thực hiện PBGDPL cho người dân ở cơ sở.
 Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL, như: Việc cung cấp tin, bài, tài liệu tuyên truyền pháp luật của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh để đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang còn ít, chưa kịp thời; báo cáo thống kê của nhiều cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, nên chưa phản ánh được đầy đủ kết quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; hoạt động PBGDPL tại một số cơ quan, đơn vị chưa được thường xuyên, liên tục, việc phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù còn hạn chế.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh yêu cầu thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó có các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này. Có các giải pháp để phát huy tốt vai trò của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và tổ chức thực hiện. Hội đồng phối hợp tỉnh tiếp tục đổi mới về phương thức hoạt động; chủ động tư vấn cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; từng thành viên Hội đồng phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động tư vấn cho cơ quan, đơn vị thực hiện PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân đối với các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan tham mưu thực hiện công tác tuyên giáo của Đảng và cơ quan tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc định hướng nội dung tuyên truyền; tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật gắn với phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình phối hợp về PBGDPL; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù; đổi mới hình thức PBGDPL, tăng cường PBGDPL cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, nông thôn gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Hội nghị cũng đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2024, giao Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu, chỉnh sửa dự thảo Kế hoạch, trình Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ký ban hành để tổ chức thực hiện./.
Minh HIền
Sở Tư pháp Tuyên Quang
Các tin đã đưa ngày: