Liên kết website

Đồng Tháp triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động, giai đoạn 2023 - 2030”

18/03/2024

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động, giai đoạn 2023 - 2030”.

Theo đó, việc thực hiện Đề án sẽ tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho NLĐ và NSDLĐ trong các loại hình doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng lao động một cách đồng bộ, kịp thời, bảo đảm chuyển tải đầy đủ nội dung quy định pháp luật về quan hệ lao động cho NLĐ, NSDLĐ; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật lao động và thực thi các tiêu chuẩn lao động quốc tế, góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, hạn chế rủi ro pháp lý, giảm thiểu tranh chấp lao động, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Mục tiêu cụ thể là phấn đấu có ít nhất 90% các doanh nghiệp và 100% huyện, thành phố tổ chức phổ biến, thông tin kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới quyền, nghĩa vụ của NLĐ và NSDLĐ; đảm bảo 100% các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin pháp luật về lao động, quan hệ lao động và yêu cầu thực thi cam kết quốc tế về lao động được công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác; định kỳ hằng năm tổ chức ít nhất 4 cuộc tọa đàm trực tiếp trên sóng phát thanh, đài truyền hình để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động và các pháp luật có liên quan.
Đảm bảo 100% các câu hỏi và đề nghị tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong thực thi pháp luật về lao động của NLĐ và NLĐ đã tiếp nhận, được hướng dẫn, trả lời; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thói quen tìm hiểu và thực hiện pháp luật của NLĐ và NSDLĐ, đặc biệt là pháp luật về quan hệ lao động, lao động đặc thù liên quan đến việc thực thi các cam kết quốc tế về lao động, nhất là cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên về tự do hiệp hội và thương lượng tập thể; bình đẳng, không phân biệt đối xử trong lao động; phòng, chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em.
Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối, chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.
Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện. Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công thương; phối hợp tuyên truyền, phổ biến các cam kết về lao động của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo cập nhật kiến thức về hội nhập quốc tế.
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho NLĐ và NSDLĐ trong các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp, Khu kinh tế của tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho NLĐ và NSDLĐ trong các Hội quán, làng nghề, tổ chức thuộc quyền quản lý có sử dụng lao động.
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động, giai đoạn 2023 - 2030” nhằm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và phấn đấu đạt các mục tiêu theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về lao động, quan hệ lao động của người dân, nhất là người lao động và người sử dụng lao động, giúp ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và đáp ứng với các yêu cầu thực thi cam kết quốc tế về lao động./.
Phương Thịnh
Sở Tư pháp Đồng Tháp
Các tin đã đưa ngày: