Liên kết website

Bến Tre: Tích cực triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 14/08/2010

Để thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 09/8/2010, Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 1098/KHPH-STP-MTTQ về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Thừa Thiên Huế - kiện toàn tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải 04/08/2010

Thực hiện Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 27/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước” (sau đây gọi tắt là Đề án 270) và Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 08/5/2010 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 270 của tỉnh về việc củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở, Ban công tác Mặt trận, ngày 21/7/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số hoạt động sau:

Đồng Tháp: Ban hành Kế hoạch tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi năm 2010 04/08/2010

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên, góp phần phục vụ tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Tháp năm 2010.

Bắc Ninh: Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2010 31/07/2010

Sau 6 tháng đầu năm thực hiện chương trình công tác năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Ninh (Hội đồng) đã đạt được những kết quả sau:

Bình Thuận: Xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2010 31/07/2010

Nhằm phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương đang có hiệu lực thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện cơ chế phối hợp để nâng cao vai trò chủ động của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và địa phương; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo bước chuyển mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, UBND tỉnh Bình Thuận đã xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm.

Bắc Giang: Sôi nổi với Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi năm 2010" 31/07/2010

Để nâng cao kiến thức, kỹ năng tác nghiệp, thúc đẩy giao lưu văn hoá, trao đổi kinh nghiệm trong công tác hoà giải cơ sở, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội thi " Hoà giải viên giỏi năm 2010".

Bình Định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 20/07/2010

Ngày 29/6/2010, UBND tỉnh Bình Định ký Quyết định số 276/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
Quy chế này quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ; phương thức hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực và của các thành viên Hội đồng.

Quảng Ninh phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 20/07/2010

Ngày 02/7/2010, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Bình Định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 17/07/2010

Ngày 29/6/2010, UBND tỉnh Bình Định ký Quyết định số 276/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
Quy chế này quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ; phương thức hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực và của các thành viên Hội đồng.

Hội thi “Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã tuyên truyền pháp luật giỏi tỉnh Lạng sơn lần thứ nhất” 15/07/2010

Ngày 29/6/2010, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-HĐPH về việc tổ chức Hội thi “Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã tuyên truyền pháp luật giỏi tỉnh Lạng sơn lần thứ nhất”.