Liên kết website

Bộ Tư pháp ban hành Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018

02/10/2020

Ngày 01/10/2010, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã ký Công văn số 3650/BTP-PBGDPL hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Thông tư). Theo đó, năm 2020 là năm thứ hai của kỳ đầu tiên thực hiện việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là bộ, ngành, địa phương) tiếp tục tổ chức triển khai Thông tư và gửi báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm của bộ, ngành, địa phương mình về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 28/02/2021 để đánh giá, chấm điểm, xếp loại theo quy định. Các bộ, ngành, địa phương có thể lồng ghép báo cáo kết quả việc tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác PBGDPL của bộ, ngành, địa phương thành 01 mục riêng trong Báo cáo công tác tư pháp, công tác pháp chế năm 2020 nếu hoàn thành sớm trước hạn nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp còn hướng dẫn thực hiện việc sơ kết, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Thông tư (mốc thời gian tính từ ngày 10/3/2018 đến ngày 28/02/2021). Căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức sơ kết Thông tư bằng các hình thức phù hợp. Báo cáo sơ kết đề nghị thực hiện xong trước ngày 28/02/2021 (tổng hợp cùng với Báo cáo đánh giá, chấm điểm kỳ đầu tiên của bộ, ngành, địa phương).

Trên cơ sở rà soát, đánh giá, tổng hợp những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Thông tư, các bộ, ngành, địa phương có các đề xuất, kiến nghị cụ thể để việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL đảm bảo chất lượng, thực chất hơn trong thời gian tới, trong đó tập trung đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung (nếu có) các quy định tại Thông tư./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: