Liên kết website

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

14/07/2021

Để tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Chương trình) và Quyết định số 1163/QĐ-BTP ngày 24/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, ngày 12/7/2021 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1140/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

 Theo đó, Kế hoạch đã xác định nội dung tổng kết Chương trình bao gồm: (i) Đánh giá những kết quả đạt được trong 05 năm thực hiện Chương trình, trong đó nhấn mạnh các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); (ii) xác định những tồn tại, hạn chế trong tổ chức triển khai Chương trình; nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai Chương trình; (iii) xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới, trong đó tập trung đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027.

Để việc tổng kết được thực hiện bảo đảm tiến độ, Kế hoạch đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: (i) Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình (lồng ghép với các đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương); (ii) tổ chức các hoạt động truyền thông về kết quả tổng kết Chương trình và các Đề án trong Chương trình; (iii) khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tại bộ, ngành, địa phương... Đồng thời, Kế hoạch cũng đã nêu rõ các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của mình để tổ chức tổng kết Chương trình; thông tin, số liệu để phục vụ tổng kết Chương trình tính từ ngày 01/6/2017 đến ngày 01/6/2021.

Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả tổng kết Chương trình, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện dự thảo Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027 để kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2022./.
 Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: