Liên kết website

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022

30/03/2022

Ngày 28 tháng 3 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 458/QĐ-BTP ban hành 03 Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022, gồm: 
(1) Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022; 
(2) Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; 
(3) Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: