Liên kết website

Bộ Tư pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

13/09/2022

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đáp ứng yêu cầu tiếp cận, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp và xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 05/9/2022, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1799/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch vận hành thử nghiệm và khai trương Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia (Cổng PBGDPL). Theo đó, Cổng PBGDPL có địa chỉ truy cập: http://pbgdpl.gov.vn. Với mục đích nhằm hoàn thiện, vận hành thử nghiệm thông suốt trước khi vận hành chính thức, Cổng PBGDPL vận hành trên nguyên tắc bảo đảm thông tin, dữ liệu được cập nhật kịp thời trên các chuyên mục của Cổng PBGDPL; tất cả phân hệ, chức năng của Cổng PBGDPL hoạt động đúng thiết kế và ổn định, đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin, khả năng chịu tải và khả năng mở rộng.

Để thực hiện hiệu quả việc hoàn thiện, vận hành thử nghiệm Cổng PBGDPL, Kế hoạch tập trung triển khai 06 nhiệm vụ sau: (i) Thành lập Ban Biên tập và Thường trực Ban Biên tập Cổng PBGDPL; (ii) Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL) tạo lập Trang thông tin điện tử PBGDPL thành phần trên Cổng PBGDPL (đối với các bộ, ngành, địa phương chưa có Cổng/Trang Thông tin điện tử PBGDPL và tham gia cập nhật thông tin trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL thành phần và các nội dung được giao quản lý (sau khi Cổng được vận hành chính thức); (iii) Thực hiện rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các chức năng của Cổng PBGDPL đang được vận hành thử nghiệm; (iv) Quản lý, cập nhật dữ liệu, thông tin trên các chuyên mục của Cổng PBGDPL bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về quản lý, cung cấp thông tin trên mạng và trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; (v) Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng PBGDPL; (vi) Thông cáo báo chí đến các cơ quan, đơn vị liên quan về Cổng PBGDPL; thực hiện các hoạt động truyền thông (tin, bài, ấn phẩm…) về Cổng PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL của các bộ, ngành, địa phương và mạng xã hội; dẫn đường link tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên Cổng PBGDPL.

Nhằm phát huy vai trò tham mưu của đơn vị chủ trì, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện, vận hành thử nghiệm Cổng PBGDPL, Kế hoạch giao: (i) Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch; (ii) Cục Công nghệ thông tin chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, dung lượng lưu trữ, an toàn thông tin, tính năng sẵn sàng cao trong quá trình vận hành Cổng PBGDPL; phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật quản lý, vận hành Cổng PBGDPL./.
Hoàng Hồng Sen
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: