Liên kết website

Bộ Tư pháp ban hành Công văn triển khai Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

13/06/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư (tại Công văn số 8574-CV/VPTW ngày 04/01/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng), ngày 16/5/2019, Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) đã ban hành Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 về việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW).

Để việc tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có chất lượng, ngày 11/6/2019 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2139/BTP-PBGDPL đề nghị các tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc để triển khai Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong thời gian tới./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: