Điểm sáng trong công tác PBGDPL thời gian tới là thực hiện tốt Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL

22/04/2020

Đây là ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp trực tuyến ngày 17/4/2020 với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kế hoạch – Tài chính về tình hình thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” (Đề án).

Tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã báo cáo với Thứ trưởng kết quả 01 năm triển khai Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 -2021; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án trong năm 2020, 2021. Theo đó, qua 01 năm triển khai, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai Đề án và đạt được một số kết quả nhất định. Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1347/QĐ-BTP ngày 14/6/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021 và năm 2019, các công văn hướng dẫn triển khai Đề án; quán triệt nội dung của Đề án cho các địa phương. Hiện có 03 bộ, ngành trung ương và 34/63 địa phương ban hành Kế hoạch riêng triển khai Đề án. Việc cập nhật thông tin pháp luật, tài liệu PBGDPL trên Trang thông tin điện tử PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang Thông tin điện tử PBGDPL/chuyên mục PBGDPL của các bộ, ngành, địa phương được chú trọng. Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL như:  Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; xây dựng các chương trình, tài liệu PBGDPL để đăng tải; tổ chức các cuộc tọa đàm trực tuyến về vấn đề pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; PBGDPL qua facebook, zalo, youtube...).
Bên cạnh kết quả đạt, việc triển khai thực hiện Đề án còn gặp những khó khăn, vướng mắc về kinh phí bố trí thực hiện Đề án; cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin của nhiều bộ, ngành, địa phương còn hạn chế, chưa được đầu tư đúng mức; công tác phối hợp triển khai thực hiện Đề án giữa các cơ quan, đơn vị có lúc thiếu chặt chẽ.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã khẳng định vị trí, vai trò của công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác PBGDPL. Chính vì vậy, Thứ trưởng đề nghị cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao trong Đề án, trong đó việc xây dựng, vận hành Cổng Thông tin điện tử  PBGDPL của cả nước sẽ phục vụ đắc lực công tác PBGDPL, theo dõi thi hành pháp luật, là địa chỉ tin cậy của cán bộ, công chức, người dân trong tìm hiểu, tiếp cận pháp luật; phối hợp với cơ quan truyền thông, viễn thông, mạng xã hội trong việc thông tin, PBGDPL bảo đảm tính bảo mật, an toàn thông tin; nghiên cứu, xây dựng kênh truyền hình pháp luật. Thứ trưởng cũng đề nghị cần tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ trong triển khai các nhiệm vụ của Đề án; tham gia giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh phí; đề xuất thành lập Tổ Công tác thực hiện Đề án với sự tham gia của đại diện Bộ Tư pháp, một số Bộ ngành có liên quan (Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ)./.  
                                                         Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: