Liên kết website

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện CTPH số 2828/CTPH-BTP-THVN-TNVN giữa Bộ Tư pháp và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2020

30/05/2020

Ngày 27/5/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1270/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 2828/CTPH-BTP-THVN-TNVN ngày 11/8/2017 giữa Bộ Tư pháp và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về thông tin, truyền thông trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2017-2021 năm 2020.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình phối hợp số 2828/CTPH-THVN-TNVN; góp phần nâng cao hiệu quả, phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng trong việc truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), các thông tin về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, bảo đảm nhanh nhạy, chính xác, kịp thời với phạm vi phủ sóng rộng rãi, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.
Theo Kế hoạch, năm 2020, Bộ Tư pháp và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm sau đây:
Thứ nhất, về thông tin, truyền thông trong công tác PBGDPL:
Thông tin, truyền thông về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 bằng nhiều hình thức; tổ chức một số hội thảo, tọa đàm có lồng ghép nội dung nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng, thực hiện kênh truyền hình pháp luật trực tuyến, chương trình truyền hình về PBGDPL trong “Giờ vàng” trên sóng phát thanh - truyền hình; xây dựng phóng sự PBGDPL về các quyền dân sự, chính trị; truyền thông về phương hướng, nhiệm vụ triển khai công tác PBGDPL trong thời gian tới trên cơ sở kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; thông tin về Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW và việc tổ chức triển khai thực hiện.
Thứ hai, thông tin, truyền thông về công tác hòa giải ở cơ sở, trong đó tập trung vào xây dựng phóng sự tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; truyền thông về Hội nghị công tác dân vận trong hoạt động    hòa giải.
Thứ ba, truyền thông về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nội dung tiêu chí tiếp cận pháp luật được đưa vào Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; việc hoàn thiện thể chế về lĩnh vực công tác này (sửa đổi, bổ sung Quyết định số    619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) gắn với xây dựng nông thôn mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.
Thứ tư, thông tin, truyền thông về các lĩnh vực công tác khác của Bộ, ngành Tư pháp, trong đó, tập trung về: (i) Các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2020, nhất là nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và Kế hoạch công tác của Bộ, ngành Tư pháp năm 2020; (ii) Một số văn bản luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo sau khi được Quốc hội thông qua (Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính) và các văn bản quy phạm pháp luật khác do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo; (iii) Tuyên truyền về thực hiện cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2020; (iv) Truyền thông về Bộ, ngành Tư pháp nhân dịp hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V; (v) Giới thiệu, phổ biến quy định pháp luật về trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; (vi) Cải cách hành chính trong công tác lý lịch tư pháp; (vii) Sự kiện “Tuần lễ Pháp luật Việt - Đức”, sự kiện “Tuần lễ giáo dục công dân” và Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo luật trong cả nước.
Lãnh đạo Bộ Tư pháp giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch này. Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các hoạt động chủ động bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện. Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, thực hiện lồng ghép hoặc được bố trí từ các nguồn kinh phí khác huy động từ đóng góp, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (nếu có)./.
                                        Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: