Liên kết website

Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2021

09/11/2021

Để Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 năm 2021 tiếp tục đi vào chiều sâu, sáng ngày 08/11/2021, Sở Tư pháp tỉnh Long An đã tổ chức buổi sinh hoạt Ngày pháp luật Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì buổi sinh hoạt với sự tham dự của toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp.

Tại buổi sinh hoạt, các công chức, viên chức, người lao động được nghe Báo cáo viên triển khai, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật; Ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam; đồng thời triển khai văn bản số 2474/SNV-TCCBCCVC ngày 02/7/2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2021.
Ông Nguyễn Văn Lâm đã trực tiếp quán triệt một số văn bản chỉ đạo của cấp trên như: Quyết định số 10231/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ người lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An; Văn bản số 10429/UBND-VHXH ngày 25/10/2021 UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ; Văn bản số 10518/UBND-VHXH ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Công điện số 1695/CĐ-BYT, Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế. Kế hoạch số 3491/KH-TBĐPĐTCSVC ngày 29/10/2021 của Tiểu ban điều phối đầu tư cơ sở vật chất tỉnh về việc thiết lập cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Văn bản số 10693/UBND-VHXH ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về việc cho học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Long An học trực tiếp trở lại; Thông báo số 3518/TB-SCH ngày 02/11/2021 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch covid-19.
Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách; đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa; bồi dưỡng ý thức và năng lực phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại là những điều kiện quan trọng góp phần hình thành con người về mặt tâm hồn, nhân cách, để mỗi con người tự ý thức về mình, về cộng đồng, về dân tộc, về đất nước. Đây chính là yếu tố tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước, cùng tích cực hành động vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;…
Phan Đức Bộ
Các tin đã đưa ngày: