Liên kết website

UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”

15/07/2022

Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”, ngày 28/6/2022, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Kế hoạch được ban hành nhằm quán triệt, triển khai kịp thời đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thông qua các kênh thông tin, báo chí rộng rãi, tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL; tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản QPPL cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Kế hoạch cũng quy định cụ thể 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và xác định cụ thể cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện; thời gian thực hiện nhằm đảm bảo các nội dung khi triển khai được kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ và đạt hiệu quả cao. Trong đó, quy định trách nhiệm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trong việc chủ trì chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, tổ chức triển khai hoạt động truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng quy định trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc tham mưu UBND tỉnh triển khai các hoạt động truyền thông dự thảo chính sách theo chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương, của Bộ Tư pháp đảm bảo đúng, đủ nội dung, hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; định kỳ hằng năm, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định… Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm ban hành kế hoạch và phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) đúng quy định./.
Trần Tuấn Hòa
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: