Liên kết website

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình

23/11/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2972/QĐ-BVHTTDL về việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình.

Việc tuyên truyền nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện quy định pháp luật, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, lơ là.

Theo đó, các nội dung nhiệm vụ tuyên truyền bao gồm: Xây dựng và phát sóng phóng sự tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình: Triển khai Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch mới ban hành; hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; triển khai Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Phóng sự tuyên truyền sẽ được phát sóng trên kênh sóng Truyền hình Nhân dân, chuyên mục: Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL
Các tin đã đưa ngày: