Bộ Tư pháp tổng kết thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016"

12/04/2017

Ngày 31/3/2017, Ban chỉ đạo Đề án 1133- Bộ Tư pháp ban hành Báo cáo số 97/BC-ĐA1133 về việc tổng kết thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016".

Sau 03 năm triển khai thực hiện Đề án  "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016", theo đánh  giá của các địa phương, Đề án đã góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân, giảm hành vi vi phạm pháp luật ở các địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi thực hiện của Đề án
Các tin đã đưa ngày: