Bộ Tư pháp hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới

05/07/2017

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 12 luật (Luật đường sắt (sửa đổi); Luật quản lý ngoại thương; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật thủy lợi; Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật cảnh vệ; Luật du lịch (sửa đổi); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự) và 12 nghị quyết (Phụ lục kèm theo Công văn).

Để thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2247/BTP-PBGDPL ngày 30/6/2017 hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới này.
Đồng thời, để bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân, cung cấp kịp thời tài liệu tuyên truyền, phổ biến về văn bản luật, giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin truyền thông báo chí và báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền văn bản luật cho cán bộ và Nhân dân, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Công văn số 2246/BTP-PBGDPL ngày 30/6/2017 đề nghị các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp, biên soạn Tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản luật mới./.
 
 
Các tin đã đưa ngày: