Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018

08/03/2018

Trên cơ sở Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), ngày 05/3/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 652/KH-BTP về việc thực hiện Đề án trong năm 2018 với một số nội dung chính sau đây:

Mục đích của Đề án: Đề án được ban hành nhằm: Thứ nhất, triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo tiến độ đề ra tại Kế hoạch giai đoạn; Thứ hai, nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu, tiếp tục đổi mới nội dung, xây dựng các mô hình điểm, nhân rộng, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) hiệu quả cho từng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên; Thứ ba, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên.
Đề án đặt ra một số nhóm nhiệm vụ như: (i) Nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án, xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện; rà soát, tổng hợp vướng mắc, bất cập trong thực thi các chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên; đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên...; (ii) Xây dựng, thực hiện các chương trình, phóng sự truyền thông PBGDPL, tiếp cận pháp luật; tọa đàm về tình hình, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả PBGDPL cho thanh, thiếu niên; tổ chức thi về sáng kiến, giải pháp, mô hình PBGDPL hiệu quả; (iii) Tiếp tục tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên Trang thông tin điện tử PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; (iv) Tổ chức các hội thảo/ tọa đàm về giải pháp, mô hình, hình thức PBGDPL cho thanh, thiếu niên; đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách cho thanh, thiếu niên, mô hình Tủ sách pháp luật; (v) Tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ Đoàn và cán bộ quản lý, thực hiện công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; (vi) Biên soạn Bộ tài liệu nguồn hướng dẫn kỹ năng PBGDPL cho thanh, thiếu niên và một số tài liệu phổ biến, thông tin, giải đáp pháp luật liên quan, thiết thực đối với thanh, thiếu niên..v.v (Nội dung cụ thể xem tại file đính kèm).
Trên cơ sở Kế hoạch này và các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2020, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham mưu UBND cùng cấp xây dựng Kế hoạch và bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án năm 2018 của địa phương phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên trên địa bàn; gắn với thực hiện nhiệm vụ thống kê chỉ tiêu“Tỷ lệ thanh niên được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật” theo Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí tổ chức thực hiện Đề án tại địa phương, đảm bảo kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chú trọng những mô hình, cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên của Đề án.  
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này đảm bảo tiến độ, chất lượng. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị phối hợp ở Trung ương, các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án thuộc trách nhiệm chủ trì của Bộ Tư pháp tại Kế hoạch này.
Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ số điện thoại 024.62739469 để được giải đáp./.
Các tin đã đưa ngày: