Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020

06/01/2020

Ngày 06/01/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-HĐPH về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2020.

Xem chi tiết tại file đính kèm./.
Các tin đã đưa ngày: