Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng thủy văn. 03/01/2017

Ngày 15/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng thủy văn.

Thông tư số 32⁄2016⁄TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ. 03/01/2017

Ngày 15/12/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 32⁄2016⁄TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ.

Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt. 03/01/2017

Ngày 15/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt.

Thông tư số 31⁄2016⁄TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại. 03/01/2017

Ngày 15/12/ 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 31⁄2016⁄TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 03/01/2017

Ngày 24/12/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 03/01/2017

Ngày 19/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 03/01/2017

Ngày 21/12/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

Nghị định số 172/2016/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. 03/01/2017

Ngày 27/12/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 172/2016/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.