Thông cáo báo chí tháng 4/2017 03/08/2017

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 2017

Thông cáo báo chí tháng 3/2017 03/08/2017

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 3 năm 2017

Thông báo báo chí tháng 2/2017 03/08/2017

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 02 năm 2017 như sau:

Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng thủy văn. 03/01/2017

Ngày 15/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng thủy văn.

Thông tư số 32⁄2016⁄TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ. 03/01/2017

Ngày 15/12/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 32⁄2016⁄TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ.

Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt. 03/01/2017

Ngày 15/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt.

Thông tư số 31⁄2016⁄TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại. 03/01/2017

Ngày 15/12/ 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 31⁄2016⁄TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 03/01/2017

Ngày 24/12/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.