Quyền thụ đắc lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 18/06/2018

Là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn tôn trọng và thực hiện nghiêm túc luật pháp, các nguyên tắc, điều ước và thông lệ quốc tế; trong đó, quyền thụ đắc lãnh thổ của nước ta đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được thực hiện theo nguyên tắc “chiếm hữu thật sự” - nguyên tắc ưu việt nhất, đã và đang được quốc tế thống nhất sử dụng rộng rãi. Đó là một quá trình lâu dài, kiên trì, bền bỉ của cả dân tộc và được thể hiện ở một số nét cơ bản sau

Lập trường của Việt Nam trong giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông 18/06/2018

Trong những năm qua, tình hình tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định cho khu vực và thế giới. Vì thế, vấn đề Biển Đông luôn là mối quan tâm của các nước trong khu vực, các nước lớn và cả cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông là quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp, bởi liên quan đến nhiều nước, nhiều bên. Đối với Việt Nam, giải quyết vấn đề này được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và trong chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Đảng và Nhà nước ta.

Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới 18/06/2018

Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới

HỎI ĐÁP VỀ TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN NĂM 1982 VÀ LUẬT BIỂN VIỆT NAM NĂM 2012 01/06/2018

Hỏi đáp pháp luật về Công ước Luật biển năm 1982 và Luật biển Việt Nam năm 2012

Đặc san tuyên truyền Luật biển 01/06/2018

Đặc san tuyên truyền Luật biển

Hỏi đáp pháp luật về môi trường, nước, khoáng sản 01/06/2018

Hỏi đáp pháp luật về môi trường, nước, khoáng sản

Đề cương giới thiệu Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 01/06/2018

Ngày 25/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Ngày 08/7/2015, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Riêng quy định tại Khoản 1 Điều 79 (Điều khoản chuyển tiếp) được áp dụng từ thời điểm Luật được công bố (ngày 08/7/2015).

Bộ Tư pháp: Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2018 28/05/2018

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018, Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo (Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 24/01/2018); để góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1828/KH-BTP ngày 25/5/2018 về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2018.