Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới 18/06/2018

Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới

HỎI ĐÁP VỀ TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN NĂM 1982 VÀ LUẬT BIỂN VIỆT NAM NĂM 2012 01/06/2018

Hỏi đáp pháp luật về Công ước Luật biển năm 1982 và Luật biển Việt Nam năm 2012

Đặc san tuyên truyền Luật biển 01/06/2018

Đặc san tuyên truyền Luật biển

Hỏi đáp pháp luật về môi trường, nước, khoáng sản 01/06/2018

Hỏi đáp pháp luật về môi trường, nước, khoáng sản

Đề cương giới thiệu Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 01/06/2018

Ngày 25/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Ngày 08/7/2015, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Riêng quy định tại Khoản 1 Điều 79 (Điều khoản chuyển tiếp) được áp dụng từ thời điểm Luật được công bố (ngày 08/7/2015).

Bộ Tư pháp: Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2018 28/05/2018

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018, Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo (Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 24/01/2018); để góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1828/KH-BTP ngày 25/5/2018 về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2018.