Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của địa phương về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

13/06/2018

Tại Công văn số 154/STP-PBGDPL ngày 09/3/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đề nghị hướng dẫn nhiệm vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cụ thể, Sở Tư pháp đề nghị Bộ hướng dẫn cụ thể về nội dung khoản 3 Điều 3 Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ: “kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” …”.

Trả lời kiến nghị của địa phương, ngày 07/5/2018 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1516/BTP-PBGDPL gửi Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu với nội dung như sau: Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 619/QĐ-TTg) xác định: “kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” …”. Quy định này nhằm gắn kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ được đồng bộ, thống nhất. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp đã có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện quy định này trong phạm vi trách nhiệm được giao quản lý của các Bộ (Công văn số 2873/BTP-PBGDPL ngày 15/8/2017 của Bộ Tư pháp).
Hiện nay Bộ Tư pháp đang tiếp tục phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, nghiên cứu, bổ sung nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một tiêu chí để xét, công nhận “phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, “thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” trong quá trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (Thông tư này được ban hành trước thời điểm Quyết định số 619/QĐ-TTg được ban hành và có hiệu lực pháp luật nên chưa quy định cụ thể về tiêu chí tiếp cận pháp luật trong tiêu chí xét công nhận “phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, “thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”).
Về mốc thời gian đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đánh giá, phân loại đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh”: Theo Điều 7 Quyết định số 619/QĐ-TTg, cấp xã phải hoàn thành việc đánh giá, xem xét điều kiện và hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước ngày 05 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá. So với mốc thời gian đánh giá, phân loại đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”, thời hạn thực hiện đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có chậm hơn. Vì vậy, để đảm bảo đánh giá, phân loại đảng bộ, chính quyền cấp xã “trong sạch, vững mạnh”, Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào kết quả thực tế triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đạt được trong năm (tính từ ngày 01/01 đến thời điểm đánh giá, phân loại đảng bộ, chính quyền cấp xã “trong sạch, vững mạnh”) để đánh giá và ước thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đến hết ngày 31/12 của năm đánh giá theo tinh thần của Công văn số 2488/BTP-PBGDPL ngày 18/7/2017 của Bộ Tư pháp và quy định tại Điều 6 Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.
 
Các tin đã đưa ngày: