Mô hình Ngày pháp luật thiết thực và hiệu quả

27/03/2018

Sau 04 năm thực hiện, Ngày Pháp luật đã được các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, triển khai nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật với nhiều mô hình linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của mỗi bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, có sự đổi mới, sáng tạo hơn qua từng năm. Để phát huy và góp phần nhân rộng các mô hình Ngày Pháp luật có hiệu quả trên cả nước, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp biên soạn và phát hành Đặc san “Các mô hình triển khai Ngày Pháp luật thiết thực và hiệu quả.”

Sau 04 năm thực hiện, Ngày Pháp luật đã được các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, triển khai nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật với nhiều mô hình linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của mỗi bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, có sự đổi mới, sáng tạo hơn qua từng năm. Để phát huy và góp phần nhân rộng các mô hình Ngày Pháp luật có hiệu quả trên cả nước, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp biên soạn và phát hành Đặc san “Các mô hình triển khai Ngày Pháp luật thiết thực và hiệu quả.”
 
Các tin đã đưa ngày: