Một vài ý kiến góp ý hoàn thiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở 20/06/2018

Ngày 20 tháng 6 năm 2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật hòa giải ở cơ sở tại kỳ họp thứ 3. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Sau khi Luậtđược ban hành, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đãban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau: Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở.

Các yếu tố tác động và biện pháp bảo đảm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên hiện nay 18/04/2018

Từ thực tiễn thực hiện và kết quả công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên thời gian qua có thể đúc kết một số nội dung về các yếu tố tác động và biện pháp bảo đảm hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên như sau:

Mô hình Ngày pháp luật thiết thực và hiệu quả 27/03/2018

Sau 04 năm thực hiện, Ngày Pháp luật đã được các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, triển khai nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật với nhiều mô hình linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của mỗi bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, có sự đổi mới, sáng tạo hơn qua từng năm. Để phát huy và góp phần nhân rộng các mô hình Ngày Pháp luật có hiệu quả trên cả nước, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp biên soạn và phát hành Đặc san “Các mô hình triển khai Ngày Pháp luật thiết thực và hiệu quả.”

Một số suy nghĩ về thủ tục Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở 05/10/2017

Ở nước ta hiện nay có những hình thức hòa giải khác nhau: Hòa giải tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, hôn nhân và gia đình, hòa giải các tranh chấp về lao động, hòa giải bằng trọng tài thương mại, hòa giải bằng trung tâm hòa giải thương mại, hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư thông qua hòa giải cơ sở, hòa giải của Ủy ban nhân dân cấp xã...

Quy định về phạm vi hòa giải ở cơ sở - một vài ý kiến để hoàn thiện 22/06/2017

Hoà giải nói chung, hòa giải ở cơ sở[1] nói riêng là phương thức giải quyết tranh chấp, xung đột xã hội có từ lâu đời, mang ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, được nhiều quốc gia thừa nhận, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển. Hoạt động hoà giải có lịch sử tồn tại và phát triển cùng với lịch sử xây dựng và phát triển của đất nước, kế tục truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Cùng với những thay đổi của đời sống xã hội, dù trong hoàn cảnh nào, hoạt động hoà giải những tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng, dân tộc vẫn không ngừng được phát huy.

Luật thanh niên năm 2005 và một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung 19/06/2017

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định công tác thanh niên là công tác của Đảng, một trong các vấn đề có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Tại Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động tháng 10 năm 1930, Đảng ta khẳng định : "Thanh niên lao động đã thành một lực lượng cách mạng quan trọng không thể không kể tới được".

Khái niệm, nội dung, hình thức tiếp cận pháp luật 21/02/2017

TS. Đỗ Xuân Lân Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp