Tủ sách pháp luật trong xu thế phát triển công nghệ thông tin 20/01/2014

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển, mạng Internet trở nên phổ biến, có nhiều quan điểm đánh giá về hiệu quả của Tủ sách pháp luật, có ý kiến cho rằng: Tủ sách pháp luật giờ đây không còn cần thiết, nhưng cũng không ít người vẫn tin tưởng vào vai trò của Tủ sách pháp luật đối với cán bộ, nhân dân.

Cần có giải pháp phát triển đội ngũ báo cáo viên pháp luật 25/09/2013

Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật là những nhân vật cốt yếu quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, việc phát triển đội ngũ này đáp ứng yêu cầu cũng chưa thực sự hiệu quả do cả qui định pháp luật và tác động của thực tiễn cuộc sống.

Bàn về tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 06/06/2013

Mặc dù phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được xác định là khâu quan trọng hàng đầu, là cầu nối giữa hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia và nhà quản lý, việc triển khai thực hiện ở các ngành, địa phương thời gian qua không đồng đều, vẫn còn mang tính hình thức, chưa đi sâu vào những nội dung pháp luật mà người dân cần. Tuy nhiên, việc đánh giá hiệu quả của công tác PBGDPL không dễ, nếu không nói là rất chung chung, trừu tượng.

Chế độ đãi ngộ đối với Báo cáo viên pháp luật: 24/04/2013

                    CÓ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ?

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên: Cần hướng đến đối tượng có nguy cơ cao 11/07/2012

Ở nước ta, thanh niên chiếm khoảng 20% dân số, là thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, lớp người xây dựng và phát triển đất nước. Sự phát triển của thanh niên không những quan hệ đến vận mệnh và tồn tại của đất nước, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của dân tộc. Vì vậy, “giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo thanh niên thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên” như lời Hồ Chủ tịch là nhiệm vụ cần thiết trong mọi thời đại và cấp bách trong tình hình hiện nay. Trong đó, giáo dục pháp luật, trang bị kiến thức pháp luật cho thanh niên là nhiệm vụ không thể thiếu trong việc bồi dưỡng, phát triển thanh niên Việt Nam.

Hiệu quả từ cách tuyên truyền gần gũi 31/05/2012

Ở xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang có sức lan tỏa sâu rộng, nhiều hình thức sinh hoạt, tuyên truyền pháp luật đã đem lại hiệu quả cao và dễ thu hút được người dân tham gia.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên vùng cao tỉnh Yên Bái: Thực trạng và giải pháp 08/02/2012

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có trên 217 nghìn thanh niên, chiếm gần 29% dân số toàn tỉnh. Phần lớn thanh thiếu niên Yên Bái thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước, có ý chí vươn lên trong học tập, lao động để thoát khỏi đói nghèo lạc hậu, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình, tích cực tham gia các hoạt động đoàn – hội – đội, luôn mong muốn được cống hiến, sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng.

Công tác hòa giải ở cơ sở tại tỉnh Kon Tum ngày càng được củng cố và tăng cường 26/12/2011

Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, công tác hòa giải ở cơ sở tại tỉnh Kon Tum có nhiều chuyển biến tích cực, các tổ hòa giải đã được hình thành, củng cố về tổ chức và hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, có chất lượng, hiệu quả.

QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 01/01/0001

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2009 và nhằm triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn đã được đề cập trong Báo cáo số 29/BC-BTP ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tư pháp về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Tủ sách pháp luật cấp xã), trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (sau đây gọi là Quyết định). Quyết định được xây dựng nhằm cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, phát huy các kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật thời gian qua và thống nhất các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật.

SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 01/01/0001

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, công tác này càng có vai trò quan trọng về nhiều mặt. Chính vì vậy, sau khi Đảng ta đề ra chủ trương đổi mới đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được quan tâm và được coi là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.