Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học ở Nghệ An: Thực trạng và giải pháp 01/01/0001

Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong trường học nên trong thời gian qua, Nghệ An luôn quan tâm chú trọng công tác này, vì vậy đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nên được một số kết quả nhất định.

Nghệ An: Nhìn lại kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01/1999/NQLT-TP-VHTT-NNPTNT-DTMN- ND về PBGDPL cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An 01/01/0001

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND ngày 07/9/1999 về phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Tư pháp Nghệ An với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng thời phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn liên ngành về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh.