Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai Ngày pháp luật năm 2018 tại các đơn vị thuộc Bộ

10/09/2018

Thực hiện Công văn số 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 và các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Quyết định số 2076/QĐ-BTP ngày 30/7/2018 ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 của Bộ Tư pháp, Quyết định số 2186/QĐ-BTP ngày 13/8/2018 ban hành Kế hoạch phát động thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật, để việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2018 được thống nhất, kịp thời, có hiệu quả, ngày 07/9/2018 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 3360/BTP-PBGDPL đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ Tư pháp khẩn trương tổ chức thực hiện một số hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại: 024.62739468, đồng chí Nguyễn Thùy Nhung) để phối hợp tháo gỡ.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: