Liên kết website

Hướng dẫn rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

03/05/2018

Để triển khai đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp tại Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc (Quyết định số 668/QĐ-TTg và Phụ lục kèm theo, ngyà 15/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2306/QĐ-BTP Ban hành Kế hoạch Triển thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2306/QĐ-BTP, ngày 20/4/2018, thừa lệnh Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã ký Công văn số 1333/BTP-PBGDPL V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
Theo đó, ngoài việc yêu cầu các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ; rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nhằm góp phần xóa bỏ mọi hình thức phần biệt đối xử với phụ nữ, Công văn còn có nội dung hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trong các vụ bạo lực gia đình nhằm bảo đảm việc hòa giải các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ được thực hiện đúng quy định pháp luật, không xâm phạm các quyền cơ bản của con người, của phụ nữ và trẻ em và đúng đạo lý.
 
Các tin đã đưa ngày: