Liên kết website

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng

06/11/2006

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới 100% cán bộ chủ chốt của Trung ương Đoàn. Tổ chức hội nghị tập huấn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 5000 cán bộ chủ chốt báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội trưởng đội thanh niên tình nguyện tất cả các khu vực, các cụm hoạt động trên toàn quốc về nội dung liên quan đến tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2006 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã kịp thời quán triệt và thực hiện Chỉ thị:
- Tổ chức quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại các hội nghị của Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, quán triệt đến 100% cán bộ chủ chốt của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.
- Thành lập Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương Đoàn gồm các Ban, đơn vị có liên quan và phân công 01 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn trực tiếp chỉ đạo, giao cho Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương Đoàn làm thường trực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Đoàn thanh niên.
- Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho thanh thiếu nhi (từ năm 1998-2004).
- Triển khai quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới 100% cán bộ chủ chốt của Trung ương Đoàn. Tổ chức hội nghị tập huấn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 5000 cán bộ chủ chốt báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội trưởng đội thanh niên tình nguyện tất cả các khu vực, các cụm hoạt động trên toàn quốc về nội dung liên quan đến tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Tham mưu soạn thảo trình Quốc hội thông qua Luật Thanh niên; xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền Luật Thanh niên tới 100% tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
- Trung ương Đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp, khai thác nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ ngành như: Tư pháp, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin, Quốc phòng, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc…, triển khai có hiệu quả hoạt động của Đoàn trong Đề án "Chỉ đạo điểm các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay" trong năm 2005. Tham gia tích cực vào Đề án "Xây dựng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì.
- Biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền về Luật thanh niên; Luật giao thông đường bộ; Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Luật giáo dục; Luật hôn nhân và gia đình; Bộ luật hình sự; Bộ luật dân sự; pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS… tới các cơ sở Đoàn.
- Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trong đối tượng của mình. Các Ban, đơn vị thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động và định kỳ giao ban thống nhất chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn...  
Các tin đã đưa ngày: